۲۵ اسفند ۱۳۹۴

سقف های ساده به دو بخش زیر تقسیم میشوند :

  •   سقف های ساده ثابت
  •   سقف های مشبک ( شبکه ای )

 

سقف های ساده ثابت:

در مکان هایی که نیاز به پوشش سقف بدون تاسیسات می باشد، می توان از سقف های ساده ثابت استفاده کرد.

سقف های مشبک ( شبکه ای ):

در مکان هایی که در زیر سقف تاسیسات وجود دارد و نیاز به بازدید از تاسیسات می باشد از سقف های متحرک یا شبکه استفاده می گردد.

 


کلمات کلیدی: ، ، ، ، ،