گروه کامرانی در سال 76 پس از دیدن آموزش های لازم در شرکت کناف ایران شروع به اجرای کناف کرده و تا سال 81 در کلیه شهر های ایران زیر نظر خود شرکت کناف ایران مشغول اجرا بوده و در سال 81 جهت گسترش خدمات خود با ثبت شرکت ساختمانی شرکت هرم آبادی تبریز تا امروز مشغول فعالیت در زمینه طراحی – فروش و نصب انواع المانهای کناف می باشد.
kamraniii